Savjetovanje s javnošću

Savjetovanja s javnošću

KOMUNALNO PODUZEĆE KRIŽEVCI d.o.o., Donji Cubinec 30A, Cubinec, kao tijelo javne vlasti poziva javnost da sudjeluje u savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću koja se provode temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

Plan savjetovanja za 2024. godinu
Plan savjetovanja za 2023. godinu
Plan savjetovanja za 2022. godinu
Plan savjetovanja za 2021. godinu


Poziv na savjetovanje – Opći uvjeti dimnjačarske usluge
Opći uvjeti dimnjačarske usluge – Općina Sv. P. Orehovec
Obrazac za komentiranje – dimnjačarske usluge
Izvješće o provedenom savjetovanju – Općina Sv. P. Orehovec

Poziv na savjetovanje – Prijedlog cjenika općina Kalnik
Prijedlog cjenika – Općina Kalnik
Izvješće o provedenom savjetovanju – općina Kalnik

Poziv na savjetovanje – Prijedlog cjenika grad Križevci
Prijedlog cjenika – Grad Križevci
Izvješće o provedenom savjetovanju – grad Križevci

Poziv na savjetovanje – Prijedlog cjenika općina Sveti Petar Orehovec
Prijedlog cjenika – općina Sveti Petar Orehovec
Izvješće o provedenom savjetovanju – općina Sveti Petar Orehovec

Poziv na savjetovanje – Prijedlog cjenika općina Sveti Ivan Žabno
Prijedlog cjenika – općina Sveti Ivan Žabno
Izvješće o provedenom savjetovanju – općina Sveti Ivan Žabno

Poziv na savjetovanje – Prijedlog cjenika općina Gornja Rijeka
Prijedlog cjenika Općina Gornja Rijeka
Izvješće o provedenom savjetovanju – općina Gornja Rijeka

Poziv na savjetovanje-Odluka otpad Križevci
Odluka Križevci
Izvješće o provedenom savjetovanju – Grad Križevci

Poziv na savjetovanje-Odluka otpad Gornja Rijeka
Odluka Gornja Rijeka
Izvješće o provedenom savjetovanju – općina Gornja Rijeka

Poziv na savjetovanje-Odluka otpad Kalnik
Odluka Kalnik
Izvješće o provedenom savjetovanju – općina Kalnik

Poziv na savjetovanje-Odluka otpad Orehovec
Odluka Orehovec
Izvješće o provedenom savjetovanju – općina Sveti Petar Orehovec

Poziv na savjetovanje-Odluka otpad Sveti Ivan Žabno
Odluka Žabno
Izvješće o provedenom savjetovanju – općina Sveti Ivan Žabno