RJ ČISTOĆA

Radna jedinica Čistoća vrši uslugu sakupljanja i odvoza otpada na području JLS Križevci, koja uključuje Grad Križevce i 60 okolnih naselja, kao i na području okolnih općina (Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno)što uključuje cca 10.000 korisnika.

Radna jedinica Čistoća upravlja sortirnicom otpada, reciklažnim dvorištem i odlagalištem otpada „Ivančino brdo“.

Za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, korisnicima su podijeljeni zeleni spremnici volumena 80, 120, 770 i 1100 litara.

Za sakupljanje korisnog otpada (plastična, metalna ambalaža, tetrapak), korisnicima na području Grada Križevaca i općine Kalnik, podijeljeni su spremnici s narančastim poklopcem, volumena 120 i 1100 litara, dok su u općinama Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno i Gornja Rijeka podijeljeni žuti spremnici.

Za sakupljanje otpadnog papira korisnicima su podijeljeni plavi spremnici.

Za sakupljanje biootpada (organski otpad iz kućanstva), korisnicima s područja grada Križevaca podijeljeni su spremnici sa smeđim poklopcem volumena 120 litara, dok su višestambenim zgradama dodijeljeni kontejneri volumena 1100 litara. Kućanstva koja imaju mogućnost, biootpad kompostiraju u svojim dvorištima.

Reciklažno dvorište

Sortirnica otpada

Odlagalište otpada

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.  u službi očuvanja okoliša!