Povijest

Odlukom Narodnog odbora općine Križevci, osnovana je u prosincu 1953. godine, Gradska komunalna ustanova, koja je otpočela s radom 01. siječnja 1954. godine sa svrhom pružanja komunalnih usluga.

U početku su pružane usluge održavanja stočnih sajmova, groblja i pogrebnih usluga, javnih bunara, čistoće u gradu, parkova i zelenila te organizacije tržnice.

Izgradnjom i otvaranjem gradskog kupališta – gradskog olimpijskog bazena u ljeto 1954. godine, stvorene su obaveze održavanja istog, a formirana je i živoderska služba. Postepeno povećanje asfaltnih površina, uređenje novih zelenih površina i otvaranje nove tržnice na Nemčićevom trgu, dovelo je do povećanja broja radnika raznih struka.

Kroz 50–godišnje razdoblje poduzeće je djelovalo:

 • od 01.01.1954. do 31.05.1962. kao Gradska komunalna ustanova
 • od 01.06.1962. do 31.12.1962. kao Gradsko komunalno poduzeće
 • od 01.01.1963. do 31.12.1973. kao Komunalna ustanova
 • od 01.01.1974. do 13.05.2004. kao Komunalno poduzeće s.p.o.
 • od 14.05.2004. do 15.09.2023. kao Komunalno poduzeće d.o.o.
 • od tada pa do danas, kao Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.

Obavljanje djelatnosti u proteklom razdoblju odvijalo se, uz neznatne dopune, kroz:

 • opskrbu pitkom vodom
 • izvedbom i rekonstrukcijom vanjske vodovodne mreže i priključaka
 • odvoz i deponiranje kućnog komunalnog otpada
 • odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
 • uređenje i održavanje groblja, obavljanje pogrebnih poslova
 • uređenje i održavanje javnih zelenih i drugih površina, prodaju cvijeća i ukrasnog bilja
 • pružanje usluge tržnice i stočnog sajma
 • izgradnju kolektora i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
 • popravke unutrašnje vodovodne i kanalizacijske instalacije u zgradama.

Prilikom osnivanja poduzeća zaposleno je 16 radnika, a prosječan broj zaposlenih kroz posljednjih 25 godina kreće se oko 100 zaposlenih.

UPRAVA

Uprava je nekoliko puta mijenjala svoje sjedište. U početku je sjedište Gradske komunalne ustanove bilo na današnjoj lokaciji Doma zdravlja u prostoriji sajmišne vage, zatim kratko vrijeme na sadašnjoj lokaciji Elektre, iza toga na Nemčićevom trgu, sadašnja lokacija Crvenog križa, te nakon toga u staroj klaonici u Gundulićevoj ulici, od 1966. godine na Strossmayerovom trgu, od 2006. u Ulici Drage Grdenića 7, a od 2022. do danas u Cubincu, Donji Cubinec 30A.

U okviru Uprave obavljaju se zajednički poslovi za poduzeće, od općih, kadrovskih i pravnih poslova, razvoja s izradom programa i projekata, knjigovodstva, komercijalnih poslova i centralnog skladišta.

KOMUNALNI OTPAD

Pružanje usluge odvoza kućnog otpada započelo je organizirano 1957. godine u gradu Križevcima, a 2003. i s čitavog područja lokalne samouprave, te su u tu svrhu kupljena 2 nova vozila za odvoz kućnog komunalnog otpada i jedno za odvoz kontejnera.

Za postojeće odlagalište otpada “Ivančino brdo” kod Križevaca 2003. godine, izrađena je Studija utjecaja na okoliš, Glavni izvedbeni projekt, te ishođena građevinska dozvola za sanaciju. Izgradnjom priključka na kanalizacijski sustav 2005. godine započela je sanacija.

Godine 2003. kupljeno je i privedeno svrsi reciklažno dvorište na lokaciji Cubinec, te su stvoreni uvjeti za prikupljanje i sortiranje sekundarnih sirovina. Nabavom i postavom kontejnera za odvojeno sakupljanje papira, PET i staklene ambalaže, započelo je intenzivno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA

Godine 1898. uspostavljeno je Centralno groblje grada Križevaca na sjevernom dijelu grada, tj. na lokaciji gdje se i danas nalazi. Do tada se ukop vršio na nekoliko lokacija u gradu.

Djelatnost održavanja gradskog zelenila, groblja i pogrebnih poslova započela je istovremeno s osnivanjem poduzeća, te i danas obavlja pogrebne poslove, poslove na uređenju groblja i na održavanju zelenih površina u gradu, graditeljske poslove na groblju i bavi se uzgojem sadnica, cvijeća i ukrasnog bilja za potrebe parkova i groblja.

TRŽNICA

Tržnica je prostor koji križevačko komunalno poduzeće održava već više od 50 godina. Tijekom vremena, lokacija tržnice se mijenjala nekoliko puta. Tržnica je započela prodajom na Mažuranićevom trgu, a potom je organizirana na prostoru ljetnog kina uz sadašnju zgradu Crvenog križa. Nakon toga prodaja se seli na lokaciju na Trgu Josipa Juraja Strossmayera, uz tadašnje sjedište uprave tvrtke. 2006. godine tvrtka je preselila prostore uprave i tržnice na novu lokaciju u Ulicu Drage Grdenića 7, gdje se i danas nalazi. 

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci u službi očuvanja okoliša!