Povijest | Komunalno poduzeće d.o.o.

Povijest

Odlukom Narodnog odbora općine Križevci osnovana je u prosincu 1953. godine Gradska komunalna ustanova koja je otpočela s radom 01. siječnja 1954. sa svrhom pružanja komunalnih usluga.
U početku su pružane usluge održavanja stočnih sajmova, groblja i pogrebnih usluga, javnih bunara, čistoće u gradu, parkova i zelenila, te organizacijom tržnice.

Izgradnjom i otvaranjem gradskog kupališta – gradskog olimpijskog bazena u ljeto 1954. stvorene su obaveze održavanja istog, a formirana je i živoderska služba. Postepenim povećenjem asfaltnih površina, uređenjem novih zelenih površina i privođenjem svrsi nove tržnice na Nemčićevom trgu dovelo je do povećanja broja radnika raznih struka.

Kroz 50–godišnje razdoblje poduzeće je djelovalo od 01.01.1954. do 31.05.1962. kao Gradska komunalna ustanova, od 01.06.1962. do 31.12.1962. kao Gradsko komunalno poduzeće, od 01.01.1963. do 31.12.1973. kao Komunalna ustanova, a od 01.01.1974. do 13.05.2004. kao Komunalno poduzeće s.p.o., a od tada, pa do danas kao Komunalno poduzeće d.o.o.

Obavljanje djelatnosti u proteklom razdoblju odvijalo se, uz neznatne dopune, kroz: opskrbu pitkom vodom, izvedbom i rekonstrukcijom vanjske vodovodne mreže i priključaka, odvoz i deponiranje kućnog komunalnog otpada, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, uređenje i održavanje groblja, obavljanje pogrebnih poslova, uređenje i održavanje javnih zelenih i drugih površina, prodaju cvijeća i ukrasnog bilja, pružanje usluge tržnice i stočnog sajma, izgradnju kolektora i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, te kroz popravke unutrašnje vodovodne i kanalizacijske instalacije u zgradama.

Prilikom osnivanja poduzeća zaposleno je 16 radnika, a prosječan broj zaposlenih kroz posljednjih 25 godina kreće se oko 100. Danas je u Komunalnom poduzeću zaposleno 114 radnika.


VODOOPSKRBA

Vodoopskrba grada iz izvorišta Trstenik otpočela je 1961. izgradnjom tlačne mreže, a 1962. je intenzivno nastavljeno polaganje mreže kroz grad s priključivanjem potrošača. Razvojem grada, kako u industrijskom pogledu, tako i u stambenoj izgradnji dovelo je do potrebe za većim količinama vode te su 1966. izvršena daljnja ispitivanja i otvorene nove bušotine na vodocrpilištu “Trstenik”, dok je 1982. rekonstrukcijom crpilišta Trstenik i izgradnjom rezervoara Bukovje kapaciteta 2000 m3 osigurano stabilno snabdjevanje vodom.
Istražnim radovima otkrivena su nova izvorišta vode na lokaciji Vratno, a 1985. su izvršeni radovi na izgradnji magistralnog cjevovoda “Vratno – Križevci”. Izgradnjom vodocrpne stanice i rezervoara “Vratno” tijekom 1986. godine radovi su u cijelosti završeni i novi sustav vodoopskrbe grada pušten u rad. Izgradnja je financirana sredstvima iz samodoprinosa građana grada Kiževaca i doprinosa radnih organizacija sa sjedištem na području grada.
Zahvaljujući kapacitetima bunara na lokaciji Vratno omogućeno je proširenje vodoopskrne mreže prema Kalniku, te je izgrađen vodoopskrbni sustav «Kalnik zapad».
U slijedećim godinama mreža se proširivala i omogućila opskrbu pitkom vodom sadašnjih općina Kalnik i Gornje Rijeke, dok je 2002. počela izgradnja vodoopskrbne mreže u općini Sv. Petar Orehovec, a 2004. izvedba glavnog pravca iz Križevaca prema Sv. Ivanu Žabno za snabdjevanje vodom tog područja.
Tijekom svih ovih godina izgrađivana je i sekundarna mreža vodovoda u gradu Križevcima, tako da su uglavnom sve ulice i naselja opskrbljena sustavom za opskrbu vodom, dok je posebnim programom predviđena izgradnja vodovodne mreže za sva naselja na teritoriju koji obuhvaća Grad Križevci.


KANALIZACIJA

U pojedninim ulicama u samom središtu grada postoji izgrađena kanalizacija koja je starija od 100 godina. U 1986. godini započeli su radovi na izgradnji gradskih kolektora, tako da su izgrađeni kolektori “Koruška” i “Vrtlin”, a 1989. godine i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Cubincu do nivoa mehaničkog pročišćavanja.
Istovremeno je građen sekundarni sustav odvodnje otpadnih voda u Križevcima, gdje je veći dio grada riješen sa sekundarnom mrežom. Neke ulice, prigradska naselja i sela nemaju izgrađen kanalizacijski sustav.


KOMUNALNI OTPAD

Pružanje usluga odvoza kućnog smeća započelo je organizirano 1957. godine u gradu Križevcima, a 2003. i s čitavog područja lokalne samouprave, te su u tu svrhu kupljena 2 nova vozila za odvoz kućnog komunalnog otpada i jedno za odvoz kontejnera.
Za postojeće odlagalište otpada “Ivančino brdo” kod Križevaca 2003. godine izrađena je Studija utjecaja na okoliš, Glavni izvedbeni projekt, te ishođena građevinska dozvola za sanaciju. Izgradnjom priključka na kanalizacijski sustav 2005. godine započela je sanacija.
Godine 2003. kupljeno je i privedeno svrsi reciklažno dvorište na lokaciji Cubinec, te su stvoreni uvjeti za prikupljanje i sortiranje sekundarnih sirovina. Nabavom i postavom kontejnera za odvojeno sakupljanje papira, PET i staklene ambalaže započelo je intenzivno sakupljanje otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti.


ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I GROBLJA

Godine 1898. uspostavljeno je Centralno groblje grada Križevaca na sjevernom dijelu grada, tj. na lokaciji gdje se i danas nalazi. Do tada se ukop vršio na nekoliko lokacija u gradu.
Djelatnost održavanja gradskog zelenila, groblja i pogrebnih poslova započela je istovremeno sa osnivanjem poduzeća, te i danas obavlja pogrebne poslove, poslove na uređenju groblja i na održavanju zelenih površina u gradu, graditeljske poslove na groblju i bavi se uzgojem sadnica, cvijeća i ukrasnog bilja za potrebe parkova i groblja.


TRŽNICA I SAJMIŠTE

Tržnica i stočno sajmište su objekti koje križevački komunalci također održavaju već punih 50 godina. Ovi objekti su u tom vremenu nekoliko puta mijenjali svoje lokacije.
Sajmište je sa sadašnje lokacije Doma zdravlja odselilo u ulicu kralja Tomislava, a nakon toga na današnju lokaciju u Ulicu Nikole Tesle.
Tržnica je započela prodajom na Mažuranićevom trgu, a nakon toga je organizirana na prostoru ljetnog kina uz sadašnju zgradu Crvenog križa, da bi se konačno smjestila i zadržala na lokaciji uz zgradu sjedišta poduzeća na Strossmayerovom trgu. Godine 2005. kupljena je nekretnina u Grdenićevoj ulici br. 7 – “Stari javor” gdje je uskoro učekuje preseljenje postojeće tržnice.


UPRAVA

Uprava je nekoliko puta mijenjala svoje sjedište od prvog, na današnjoj lokaciji Doma zdravlja u prostoriji sajmišne vage, zatim kratko vrijeme na sadašnjoj lokaciji Elektre, iza toga na Nemčićevom trgu, sadašnja lokacija Crvenog križa, te nakon toga stara klaonica u Gundulićevoj ulici, od 1966. godine na Strossmayerovom trgu, a od 2006. u ulici Drage Grdenića 7 gdje se i danas nalazi.


 

Skip to content