+385 48 720 915   info@komunalno.hr

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koja posjeduju tijela javne vlasti, uređuje Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 NN 85/15).

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, tiskani, snimljeni ili elektronički zapis).
Korisnik koji ostvaruje pravno na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva nadležnom tijelu. Korisnik koji raspolaže informacijom sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, ima pravo tu informaciju javno iznositi.
Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduju i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Komunalnom poduzeće d.o.o. Križevci na sljedeće načine:

  • putem telefona na broj: + 385 48 720 918
  • putem elektroničke pošte: stela.plantic@komunalno.hr
  • poštom na adresu: Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Drage Grdenića 7, 48260 Križevci

Službenikom za informiranje u Komunalnom poduzeću d.o.o. određena je Stela Plantić, voditelj poslova.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Komunalno poduzeće d.o.o. ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 12/2014 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html i broj 15/2014 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html.

Savjetovanja s javnošću

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Križevci, Ulica Drage Grdenića 7, Križevci, kao tijelo javne vlasti poziva javnost da sudjeluje u savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću koja se provode temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću