Odlagalište otpada

Na odlagalištu otpada „Ivančino brdo“ odlaže se komunalni otpad s područja Grada Križevaca, Općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Općine Sveti Ivan Žabno.

Na odlagalište otpada nije dozvoljen samostalan dovoz otpada.

U sklopu odlagališta otpada nalazi se i kazeta za zbrinjavanje azbestnog otpada

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.  u službi očuvanja okoliša!