+385 48 720 915   info@komunalno.hr

Odlagalište otpada

Na odlagalištu otpada „Ivančino brdo“ odlaže se komunalni otpad s područja Grada Križevaca, Općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Općine Sveti Ivan Žabno.

Na odlagalište otpada nije dozvoljen samostalan dovoz otpada.

U sklopu odlagališta otpada nalazi se i kazeta za zbrinjavanje azbestnog otpada.


O zbrinjavanju azbestnog otpada


Komunalno poduzeće d.o.o. u službi očuvanja okoliša!