+385 48 720 915   info@komunalno.hr

Opće informacije

Odluka o osnivanju Komunalnog poduzeća Križevci donijeta je u prosincu 1953. godine, a sa radom je započeto 1. siječnja 1954. godine kao Gradska komunalna ustanova sa zadaćom obavljanja komunalnih poslova na području tadašnje općine Križevci.


NAZIV: KOMUNALNO PODUZEĆE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci

SKRAĆENI NAZIV: Komunalno poduzeće d.o.o.

SJEDIŠTE: Cubinec, Donji Cubinec 30A

TEL: +385 48 720 915

E-MAIL: info@komunalno.hr

WEB: https://www.komunalno.hr

REGISTAR: Trgovački sud u Bjelovaru, MBS: 010054917, EUID HRSR. 010054917

TEMELJNI KAPITAL: 9.240.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

DJELATNOST: Skupljanje neopasnog otpada

OZNAKA DJELATNOSTI: 3811

MATIČNI BROJ: 3004465

OIB: 87214344239

PDV ID: HR87214344239

Zagrebačka banka d.d. poslovnica Križevci

IBAN: HR8723600001101476678

SWIFT: ZABAHR2X

Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR8823400091110334365

SWIFT: PBZHR2X


OSNIVAČI

Grad Križevci – 76,5%

Općina Sv. Petar Orehovec – 8%

Općina Sv. Ivan Žabno – 7,5%

Općina Gornja Rijeka – 5%

Općina Kalnik – 3%

UPRAVA

Martin Kozjak, direktor


POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o.

Popis zakona i ostalih propisa

OPĆI AKTI

Antikorupcijski akcijski plan

Etički kodeks

Društveni ugovor

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Poslovnik o radu Skupštine

Odluka o plaćanju zakonskih zateznih kamata

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o drugim izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova

Ispravak Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova