O zbrinjavanju azbestnog otpada

O zbrinjavanju azbestnog otpada

Na odlagalištu otpada „Ivančino brdo“, vršimo zbrinjavanje:

  • azbestnog otpada ključnog broja 17 06 01* – izolacijski materijali koji sadrže azbest
  • azbestnog otpada ključnog broja 17 06 05* – građevinski materijali koji sadrže azbest (ravne i valovite salonitne ploče).
Kazeta za odlaganje azbestnog otpada na odlagalištu Ivančino brdo.

Ukoliko imate potrebu za zbrinjavanjem azbestnog otpada, molimo da nazovete na broj telefona 048/720-913.

Azbestni otpad koji predajete mora biti omotan u streč foliju i nalaziti se na drvenoj paleti.

Prilikom postupanja s građevinskim otpadom koji sadrži azbest, nužno je pridržavati se propisanih uvjeta zaštite na radu i koristiti odgovarajuća osobna zaštitna sredstva.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Upute o postupanju s građevinskim otpadom koji sadrži azbest kojima se regulira način postupanja i odlaganja u posebne kazete građevinskog otpada koji sadrži azbest. U uputama između ostalog stoji:

… pravne i/ili fizičke osobe koje same uklanjaju pokrovne salonitne ploče ili druge azbestne ploče koje se nalaze na krovištima ili u zidovima objekata, prilikom uklanjanja azbestne ploče potrebno je cijelo vrijeme prskati vodom, te pažljivo demontirati kako ne bi došlo do lomljenja. Preporuka je da se poslovi uklanjanja salonitnih ploča prepuste ovlaštenim osobama koji su obučene za ovu vrstu poslova i osposobljene za rad na siguran način.

Pokrovne salonitne ploče nikako nije preporučljivo bacati s krova već ih je potrebno pažljivo spustiti i složiti na mjesto pristupačno za prijevoz. Prilikom rada sa salonitnim pločama preporuča se primjena osobnih zaštitnih sredstva (maske, rukavice, zaštitna odjeća i dr.).

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci u službi očuvanja okoliša!