Sjednice Nadzornog odbora

Dana 23. 4. 2024. godine u 18,00 sati u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A u održana je 84. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 83. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora – usvojeno
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovora o kratkoročnom zaduživanju sa Zagrebačkom bankom d.d. i izdavanju Zadužnice – usvojeno
6. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
7. Pitanja i prijedlozi

Odluke Nadzornog odbora 84. sjednica


Dana 26. 01. 2024. godine u 18,00 sati u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A u održana je 83. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje Zapisnika sa 82. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Upoznavanje sa Programom rada i planom razvoja društva za 2024. godinu i Programom rada i planom razvoja Društva za 2024. godinu (1. Izmjene i dopune) – usvojeno
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovoru o izvođenju hidrodinamičkih ispitivanja u geotermalnoj bušotini KŽA-1i izdavanju bankarske garancije – usvojeno
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovoru o pravu građenja – usvojeno
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru za izdavanje bjanko zadužnica – usvojeno
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje Ugovora o izdavanju garancije sa Zagrebačkom bankom d.d. i izdavanju Zadužnice – usvojeno
9. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
10. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 83. sjednica


Dana 14. 11. 2023. godine u 19,00 sati u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A u održana je 82. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 81. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti direktoru za sklapanje I. Dodatka Ugovoru o izdavanju garancije sa Zagrebačkom bankom d.d. – usvojeno
5. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. za razdoblje I. – IX. mjesec 2023. godine – usvojeno
6. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
7. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nazornog odbora 82. sjednica


Dana 27. 09. 2023. godine u 19,00 sati u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A u održana je 81. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 80. sjednice Nadzornog odbora
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta II. Dodatka Ugovora o pravima i obvezama člana uprave – direktora i ugovora o radu za imenovanog direktora – usvojeno
5. Donošenje Odluke o isplati novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane za direktora – usvojeno
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Upravi – Direktoru društva za izdavanje bjanko zadužnica – usvojeno
7. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
8. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 81. sjednica


Dana 07. 09. 2023. godine u 19,00 sati u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A u održana je 80. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 79. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – VI. mjesec 2023. godine – usvojeno
5. Kontrola ulazno-izlazne dokumentacije – dobavljači GPT ĐURASEK d.o.o., KUKURIJEK d.o.o., WANG X d.o.o. i PRIJEVOZ KOP j.d.o.o. – usvojeno
6. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
7. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 80. sjednica


Dana 06. 06. 2023. godine u 18,00 sati u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A u Križevcima održana je 79. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 78. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2022. godinu (uključujući Financijsko izvješće GRAD – KOM d.o.o. za 2022.godinu) i davanje suglasnosti – usvojeno
5. Razmatranje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. za 2022. godinu i davanje suglasnosti – usvojeno
6. Razmatranje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2022. godinu – usvojeno
7. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu – usvojeno
8. Donošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu – usvojeno
9. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – III. mjesec 2023. godine – usvojeno
10. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
11. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 79. sjednica


Dana 19. 04. 2023. godine u 18,30 sati u prostorijama društva u Donjem Cubincu 30A u održana je 78. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 77. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Upoznavanje sa Programom rada i planom razvoja društva za 2023. godinu i Programom rada i planom razvoja Društva za 2023. godinu (1. Izmjene i dopune) – usvojeno
5. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
6. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 78. sjednica


Dana 16. 11. 2022. godine u uredu direktora u poslovnoj zgradi u Cubincu, Donji Cubinec 30A održana je 77. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. sa početkom u 18,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 76. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – IX. mjesec 2022. godine – usvojeno
5. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
6. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 77. sjednica

Poziv na 77. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o.

Poziv


Dana 08. 09. 2022. godine u uredu direktora u poslovnoj zgradi u Cubincu, Donji Cubinec 30A održana je 76. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. sa početkom u 18,00 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 75. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – VI. mjesec 2022. godine – usvojeno
5. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
6. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 76. sjednica

Poziv na 76. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o.

Poziv


Dana 06. 06. 2022. godine u uredu direktora u poslovnoj zgradi u Cubincu, Donji Cubinec 30A održana je 75. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. sa početkom u 18,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 74. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2021. godinu (uključujući Financijsko izvješće GRAD – KOM d.o.o. za 2021. godinu) i davanje suglasnosti – usvojeno
5. Razmatranje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. za 2021. godinu i davanje suglasnosti – usvojeno
6. Razmatranje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2021. godinu – usvojeno
7. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2021. godinu – usvojeno
8. Donošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu – usvojeno
9. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – III. mjesec 2022. godine – usvojeno
10. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
11. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 75. sjednica

Poziv na 75. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o.

Poziv


Dana 27. 04. 2022. godine u uredu direktora u poslovnoj zgradi u Cubincu, Donji Cubinec 30A održana je 74. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. sa početkom u 18,30 sati i slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 73. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta Dodatka Ugovora o pravima i obvezama člana uprave – direktora i ugovora o radu za imenovanog direktora – usvojeno
5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju osobnog automobila za privatnu uporabu – usvojeno
6. Kontrola ulazno-izlazne dokumentacije – dobavljači Milenium promocija d.o.o., O-K-TEH d.o.o. i Terra Jaska d.o.o. – usvojeno
7. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
8. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 74. sjednica

Poziv na 74. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o.

Poziv


Dana 15. 03. 2022. godine u 18,00 sati u poslovnoj zgradi u Cubincu, Donji Cubinec 30A održana je 73. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje Zapisnika sa 72. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora – usvojeno
5. Informacija o imenovanju direktora i donošenje Odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o pravima i obvezama člana
uprave – direktora i ugovora o radu za imenovanog direktora – usvojeno
6. Upoznavanje sa Programom rada i planom razvoja društva za 2022. godinu – usvojeno
7. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
8. Pitanja i prijedlozi

Odluke Nadzornog odbora 73. sjednica

Poziv na 73. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o.

Poziv


Dana 11. 01. 2022. godine u 19,00 sati u poslovnoj zgradi u Cubincu, Donji Cubinec 30A održana je 72. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 71. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Donošenje Odluke o davanju osobnog automobila za privatnu uporabu – usvojeno
5. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
6. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 72. sjednica

Poziv na 72. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o.

Poziv


Dana 07. 12. 2021. godine u 16,00 sati u poslovnoj prostoriji društva u Ulici u Križevcima održana je 71. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 70. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – IX. mjesec 2021. godine – usvojeno
5. Kontrola ulazno-izlazne dokumentacije – dobavljači ARTMEDIA d.o.o., Automehaničarska radiona, Obrt za usluge, vl. Tomislav Vukonić i Zelene tehnologije d.o.o. – usvojeno
6. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
7. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 71. sjednica

Poziv na 71. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv


Dana 26. 8. 2021. godine u 19,00 sati u prostorijama društva u Ulici u Križevcima održana je 70. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 69. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – VI. mjesec 2021. godine – usvojeno
5. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
6. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 70. sjednica

Poziv na 70. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv


 

Dana 10. 6. 2021. godine u 18,00 sati u prostorijama društva u Ulici u Križevcima održana je 69. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 68. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2020. godinu (uključujući Financijsko izvješće GRAD – KOM d.o.o. za 2020. godinu) i davanje suglasnosti – usvojeno
5. Razmatranje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. za 2020. godinu i davanje suglasnosti – usvojeno
6. Razmatranje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2020. godinu – usvojeno
7. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2020. godinu – usvojeno
8. Donošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu – usvojeno
9. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
10. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 69. sjednica

Poziv na 69. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv


 

Dana 18. 5. 2021. godine u 18,00 sati u prostorijama društva u Ulici u Križevcima održana je 68. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
3. Usvajanje Zapisnika sa 67. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – III. mjesec 2021. godine – usvojeno
5. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
6. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 68. sjednicaPoziv na 68. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv


 

Dana 27. 11. 2020. godine u 16,15 sati u prostorijama društva u Ulici u Križevcima, održana je 67. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 66. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Komunalnog poduzeća d.o.o., Križevci za 2019. godinu – usvojeno.
5. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – IX. mjesec 2020. godine – usvojeno.
6. Kontrola ulazno-izlazne dokumentacije – dobavljači PRIJEVOZ KOP j.d.o.o., Park d.o.o. i Kreativne strategije j.d.o.o. – usvojeno.
7. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva.
8. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 67. sjednica

Poziv na 67. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv


 

Dana 26. 8. 2020. godine u 18,00 sati u prostorijama Društva u Ulici u Križevcima, održana je 66. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 66. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – VI. mjesec 2020. godine – usvojeno.
5. Informacija direktora o otkazu Ugovora o radu Rukovoditelju Računovodstva i financija.
6. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva.
7. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 66. sjednica

Poziv na 66. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Poziv


Dana 29. 6. 2020. godine u 18,00 sati u prostorijama Društva u uredu direktora u Ulici u Križevcima, održana je 65. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 64. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. za 2019. godinu (uključujući Financijsko izvješće GRAD – KOM d.o.o. za 2019. godinu) i davanje suglasnosti – usvojeno.
5. Razmatranje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. za 2019. godinu i davanje suglasnosti – usvojeno.
6. Razmatranje Izvještaja o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno.
7. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu – usvojeno.
8. Donošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu – usvojeno.
9. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – III. mjesec 2020. godine – usvojeno.
10. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva.
11. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 65. sjednica


 

Dana 15. 5. 2020. godine u 7,15 sati u prostorijama Društva u dvorani u polukatu upravne zgrade u Ulici u Križevcima, održana je 64. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 63. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora – usvojeno.
5. Upoznavanje sa Programom rada i planom razvoja Društva za 2020. godinu.
(1. Izmjene i dopune) – usvojeno.
6. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva.
7. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 64. sjednica


 

Dana 5.11.2019. godine u 7,15 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima, održana je 63. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa 62. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
 4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – IX. mjesec 2019. godine – usvojeno.
 5. Kontrola postupka jednostavne nabave kompaktora – usvojeno.
 6. Kontrola ulazno – izlazne dokumentacije – ugovora i računa – Tvornica pogrebne opreme d.o.o., EOL-EKOS d.o.o. i G.T. TRADE d.o.o. – usvojeno.
 7. Informacija o naplati potraživanja starijih od 90 dana.
 8. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva.
 9. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 63. sjednica


 

Dana 26.8.2019. godine u 7,15 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima, održana je 62. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
 2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
 3. Usvajanje Zapisnika sa 61. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
 4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za  razdoblje I. – VI. mjesec 2019. godine – usvojeno.
 5. Razmatranje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova.
 6. Pregled potraživanja starijih od 90 dana i usporedba sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
 7. Informacija i usporedba poslovnih rezultata ostalih komunalnih poduzeća u Koprivničko – križevačkoj županiji.
 8. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva.
 9. Pitanja i prijedlozi.

Odluke Nadzornog odbora 62. sjednica


 

Dana 19. lipnja 2019. godine u 7,15 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima, održana je 61. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 60. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2018. godinu (uključujući Financijsko izvješće GRAD – KOM d.o.o. za 2018. godinu) i davanje suglasnosti – usvojeno.
5. Razmatranje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2018. godinu i davanje suglasnosti – usvojeno.
6. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu – usvojeno.
7. Donošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu – usvojeno.
8. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva.
10. Pitanja i prijedlozi.


Dana 4. lipnja 2019. godine u 7,15 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima, održana je 60. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 58. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Usvajanje Zapisnika sa 59. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
5. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – III. mjesec 2019. godine – usvojeno.
6. Kontrola ulazno – izlazne dokumentacije za pružanje usluga osiguranja u 2018. godini – usvojeno.
7. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva – usvojeno.
8. Pitanja i prijedlozi.


Dana 13. svibnja 2019. godine u 7,15 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima, održana je 59. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Kontrola ulazno – izlazne dokumentacije – djelatnosti zimske službe u periodu 2018./2019. godine – usvojeno.
4. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva – usvojeno.
5. Pitanja i prijedlozi.


Dana 11. ožujka 2019. godine u 7,15 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima, održana je 58. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 57. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Razmatranje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije – usvojeno.
5. Kontrola ulazno – izlazne dokumentacije – usvojeno.
6. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva.
7. Pitanja i prijedlozi.


Dana 31. siječnja 2019. godine u 7,15 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima održana je 57. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 56. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Upoznavanje sa Programom rada i planom razvoja Društva za 2019. godinu – usvojeno.
5. Upoznavanje sa Strateškim planom Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje 2019. – 2022. godine – usvojeno.
6. Kontrola – ulazno izlazne dokumentacije – usvojeno.
7. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva.
8. Pitanja i prijedlozi.


Dana 21. prosinca 2018. godine u 14,00 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima, održana je 56. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 55. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije – usvojeno.
5. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva.
6. Pitanja i prijedlozi.


Dana 5. studenog 2018. godine u 7,15 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima, održana je 55. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 54. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – IX. mjesec 2018. godine – usvojeno.
5. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva.
6. Pitanja i prijedlozi.


Dana 13. rujna 2018. godine u 7,30 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima, održana je 54. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 53. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za.razdoblje I. – VI. mjesec.2018. godine –usvojeno.
5. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva.
6. Pitanja i prijedlozi.


Dana 21. lipnja 2018. godine u 7,15 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima, održana je 53. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 52. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2017. godinu (uključujući Financijsko izvješće GRAD – KOM d.o.o. za 2017. godinu) i davanje suglasnosti – usvojeno.
5. Razmatranje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2017. godinu i davanje suglasnosti – usvojeno.
6. Podnošenje Izvješća o reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama – usvojeno.
7. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2017. godinu – usvojeno.
8. Donošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu – usvojeno.
9. Informacija direktora o tekućem poslovanju Društva.
10. Pitanja i prijedlozi.


Dana 11. svibnja 2018. godine u 7,30 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima, održana je 52. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 51. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. za razdoblje I. – III. mjesec 2018. godine – usvojeno.
5. Informacija direktora o tekućim aktivnostima Društva.
6. Pitanja i prijedlozi.


Dana 16. ožujka 2018. godine u 7,30 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima, održana je 51. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 50. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Informacija o opozivu direktora radi isteka mandata i donošenje Odluke o raskidu Ugovora o obavljanju poslova direktora u obveznopravnom dijelu – usvojeno.
5. Informacija o imenovanju direktora i donošenje Odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o pravima i obvezama člana uprave – direktora i ugovora o radu za imenovanog direktora – usvojeno.
6. Donošenje Odluke o davanju osobnog automobila za privatnu uporabu – usvojeno.
7. Upoznavanje sa Programom rada i planom razvoja Društva za 2018. godinu (izmijenjenim i dopunjenim na sjednici Skupštine održanoj 6. 3. 2018. godine) – usvojeno.
8. Pitanja i prijedlozi.


Dana 26. siječnja 2018. godine u 13,30 sati u prostorijama Društva u uredu Direktora u Ulici u Križevcima, održana je 50. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova.
2. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno.
3. Usvajanje Zapisnika sa 49. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno.
4. Upoznavanje sa Programom rada i planom razvoja društva za 2018. godinu.
5. Informacija direktora o podjeli Društva i tekućim aktivnostima.
6. Pitanja i prijedlozi.