+385 48 720 915   info@komunalno.hr

Savjetovanja s javnošću

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Križevci, Ulica Drage Grdenića 7 kao tijelo javne vlasti poziva javnost da sudjeluje u savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću koja se provode temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15).

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, žiteljima grada Križevaca i pripadajućih mjesta, nastoji osigurati kvalitetno obavljanje komunalnih usluga, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a sve uz maksimalno poštivanje načela zaštite okoliša i zdravstvene ispravnosti te zadovoljenja potreba građana.