Propisi | Komunalno poduzeće d.o.o.

Propisi

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/2013.) Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci objavljuje:

POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA KOMUNALNOG PODUZEĆA d.o.o. KRIŽEVCI

TRGOVAČKA DRUŠTVA
– Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13)
– Zakon o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/98 – Uredba, 30/99 – Uredba, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13 i 93/14)
– Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 22/12)
– Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 i 125/11)

RAČUNOVODSTVO
– Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 109/07, 54/13 i 121/14)
– Međunarodni računovodstveni standardi („Narodne novine“ broj 36/93, 47/95 i 65/96)
– Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)
– Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12 i 144/12)
– Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12 i 148/13)
– Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12)
– Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13),
– Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 149/09, 89/11, 29/12, 64/12 i 146/12),
– Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12,  144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13 i 83/14)
– Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12)
– Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12)
– Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 146/12)
– Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 139/10 i 19/14)

JAVNA NABAVA
– Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
– Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/12)
– Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ broj 10/12)
– Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“ broj 18/13, 127/13 i 74/14)
– Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ broj 6/12)
– Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) („Narodne novine“ broj 6/12)
– Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 19/12)
– Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 10/12)

RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA
– Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/2014)
– Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12)
– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ broj 37/11)
– Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 120/12)
– Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 67/10)
– Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 3/84, 55/85 i 25/92)
– Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti („Narodne novine“ broj 70/10)
– Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14)
– Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu („Narodne novine“ 112/2014)
– Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“ broj 39/06)
– Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 5/84)
– Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita („Narodne novine“ broj 112/2014)
– Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
– Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
– Pravilnik o izradi procjene rizika („Narodne novine“ broj 112/2014)
– Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13)
– Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 71/99, 46/07 i 41/08)
– Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13 i 137/13)
– Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 82/14)
– Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 67/09, 116/09, 4/10, 13/10, 88/10, 131/10, 1/11, 16/11, 87/11, 137/11, 39/12, 69/12, 126/12, 38/13., 77/13., 101/13., 103/13, 119/13 i 125/13)

GROBLJE
– Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12),
– Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“ broj 23/94)
– Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba („Narodne novine“ broj 143/98)
– Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
– Zakon o vodama ( „Narodne novine“ broj  153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14),
– Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj  153/09, 90/11 i 56/13)
– Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva („Narodne novine“ broj 112/10)
– Uredba o mjerilima ekonomičnog ponašanja isporučitelja vodnih usluga („Narodne novine“ broj 112/10)
– Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine („Narodne novine“ broj 109/11)
– Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 28/11)
– Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje („Narodne novine“ broj 28/11)
– Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (“Narodne novine” broj 84/10 i 146/12)
– Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (“Narodne novine” broj 83/10)
– Uredba o visini naknade za zaštitu voda („Narodne novine“ broj 82/10 i 83/12)
– Uredba o visini naknade za korištenje voda („Narodne novine“ broj 82/10 i 83/12)
– Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Narodne novine“ broj 47/08)
– Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje od požara („Narodne novine“ broj 8/06)
– Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ broj 87/10)
– Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata („Narodne novine“ broj 78/10)
– Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 78/11 i 128/12),
– Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ broj 66/11)
– Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine“ broj 3/11)
– Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda („Narodne novine“ broj 01/11)
– Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine“ broj 3/11)
– Zakon o normizaciji (“Narodne novine” broj 139/03)

OTPAD
– Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)
– Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“  broj 80/13 i 153/13)
– Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine 35/08),
– Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada („Narodne novine“ broj  117/07, 111/11, 17/13, NN 62/13)
– Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  23/14, 51/14)
– Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom („Narodne novine“ broj 32/98)
– Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada sa katalogom otpada i listom opasnog otpada („Narodne novine“ broj 50/05 i 39/09)
– Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN117/14)
– Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom („Narodne novine“ broj 123/97, 112/01)
– Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne novine“ broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)
– Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 42/07)
– Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unapređenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 58/11)
– („Narodne novine“ broj 89/08)
– („Narodne novine“ broj 130/05)
–  („Narodne novine“ broj 85/07, 126/10 i 31/11)
– Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
– („Narodne novine“ broj 42/14, 48/14, 107/14)
– Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“ broj 40/0631/09156/0988. 89. 90. 91. Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 129/11 i 137/11)

KOMUNALNO GOSPODARSTVO I OSTALI PROPISI
– Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13)
– Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12)
– Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
– Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013)
– Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14),
– Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11)
– Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)
– Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10)
– Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 152/08 i 61/11)
– Zakon o gradnji ( „Narodne novine“ broj 153/13)
– Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)

Skip to content