Poslovni prostori i kiosci | Komunalno poduzeće d.o.o.

Poslovni prostori i kiosci

Unutar poslovne građevine “Stari Javor” nalaze se poslovni, ugostiteljski te kancelarijski prostori. Komunalno poduzeće raspisalo je stalni poziv za iskazivanje interesa i davanje u zakup istih. Trenutno stanje zakupljenosti prostora možete vidjeti u priloženim tablicama:

Prizemni dio – uredi i ugostiteljstvo:

POSLOVNI PROSTORPovršina m2Status prostora
Broj 4 32,00 knzakupljeno
Broj 5 35,20 knzakupljeno
Broj 623,00 knzakupljeno
Broj 723,00 knzakupljeno
Broj 822,00 knzakupljeno
Ugostiteljski prostor Broj 10 65,00 knzakupljeno

Prizemni dio – zelena i mliječna tržnica:

POSLOVNI PROSTOR Površina m² Status prostora
Kiosk Br. 16 6,00 nije zakupljeno
Kiosk Br. 17 6,00 nije zakupljeno
Kiosk Br. 18 6,00 nije zakupljeno
Kiosk Br. 196,00 nije zakupljeno
Kiosk Br. 206,00 nije zakupljeno

I kat:

UGOSTITELJSKI PROSTOR Površina m² Status prostora
Ugostiteljski prostor Broj 9 179,50 zakupljeno

Ovdje možete preuzeti numerirani tlocrt poslovnih prostora.

Dodatne informacije za nezakupljene prostore zainteresirani mogu dobiti pozivom na broj telefona 048 720-908, e-mailom na adresu hrvoje@komunalno.hr  ili u Upravi poduzeća, Ulica Drage Grdenića 7, kod gospodina Hrvoja Poharca.


KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

KRIŽEVCI

Ulica Drage Grdenića 7

 

Broj:  131-3/2019

U Križevcima, 14.2.2019.

           

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18) Povjerenstvo za provođenje natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci raspisuje dana 14.2.2019. godine natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora i to:

 

dijelovi poslove zgrade u Cubincu 30a koja je sagrađena 2016. godine (energetski razred A) na k.č.br. 288/3 k.o. Cubinec ukupne površine 275,99 m2 kako slijedi:

 

 1. hodnik površine 44,66 m2
 2. kancelarija površine 23,28 m2
 3. kancelarija površine 14,19 m2
 4. kancelarija površine 20,28 m2
 5. kancelarija površine 19,38 m2
 6. čajna kuhinja površine 19,20 m2
 7. kancelarija površine 23,28 m2
 8. kancelarija površine 14,40 m2
 9. kancelarija površine 17,19 m2
 10. WC ženski površine 3,42 m2
 11. WC muški površine 4,69 m2
 12. sanitarije uz garderobu površine 27,34 m2
 13. garderoba površine 34,56 m2
 14. hodnik površine 10,12 m2

 

 1. Poslovni prostor u Cubincu 30a  je u vlasništvu Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci i dati će se u zakup putem javnog natječaja;
 1. Početne cijene iz točke 2. ove odluke određuje se u iznosu 20,50 kn/m² mjesečno, bez PDV-a;
 2. Postupak javnog natječaja provesti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za

davanje u zakup poslovnih prostora koje je imenovano posebnom Odlukom;

 1. Poslovni prostor namijenjen je za obavljanje poslovne djelatnosti;
 2. U postupku javnog natječaja mogu sudjelovati sve registrirane pravne i fizičke osobe,

državljani RH, odnosno s registriranom podružnicom u RH;

 1. Neće se razmatrati ponude fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi

dužnici Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci zbog neispunjenih dospjelih obveza,

odnosno ponude fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku ili ne ispunjavaju

uvjete natječaja;

 

Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

 • Ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište i OIB, odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta, OIB te broj telefona / e-mail radi kontakta;
 • Ponuđenu vrstu djelatnosti za poslovni prostor u okviru oglašene;
 • Ponuda se može dati isključivo skupno za sve poslovne prostorije koje su predmet natječaja;
 • Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine bez PDV-a za metar kvadratni (m²), a koji mora biti isti ili veći od početnog iznosa;
 • Original ili preslika rješenja o upisu u središnji sudski ili obrtni registar;
 • Osobe koje se pozivaju na prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sukladno članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužne su u ponudi priložiti original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane RH, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, kojom dokazuju svoj status, kao i original ili ovjerenu presliku Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nisu korisnici mirovine ostvarene na temelju navedenog zakona.

 

 

KRITERIJI ZA OCJENU POVOLJNOSTI PONUDE

 

 • Poslovni prostor dati će se u zakup ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu – najpovoljnijem ponuditelju;
 • Ponude s cijenom nižom od početne cijene neće se razmatrati;
 • Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci zadržava pravo da bez obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu ili poništi javni natječaj;
 • Ako dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos mjesečne zakupnine, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora, pozvat će ponuditelje da u roku od 24 sata pisanim putem u zatvorenoj omotnici ponude novi iznos mjesečne zakupnine;
 • ukoliko odabrani ponuditelj odustane od ponude, zakupodavac će prema kriteriju rangiranja ponude odabrati sljedeću najvišu ponudu.

 

 

UGOVOR O ZAKUPU

 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se sa ponuditeljem koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine, a udovoljava ostalim uvjetima natječaja;
 • Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;
 • odabrani ponuditelj dužan je u roku od (8) dana od dana otvaranja ponuda potpisati Ugovor o zakupu uz prethodnu uplatu dvomjesečne zakupnine na ime depozita koji ostaje zakupodavcu do kraja ugovornog roka zakupa;

 

 

 

 

OSTALO

 1. Ponuditelj koji sklopi Ugovor o zakupu ne može poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup, a eventualne preinake ili adaptacije raditi bez prethodne pismene suglasnosti zakupodavca;
 2. Osim zakupnine  izabrani zakupac je dužan plaćati režijske troškove koje terete zakupljeni poslovni prostor;
 3. Zakupljeni poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od godine dana;
 4. Poslovne prostore moguće je razgledati radnim danom od 8.00 -14.00 sati uz prethodnu najavu na telefon 048 720 918;
 5. Ponude se podnose osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici zaključno sa 25.2.2019. do 14,00 sati na adresu Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Ulica Drage Grdenića 7 sa naznakom “ne otvaraj – ponuda za poslovni prostor”;
 6. Natječaj će se objaviti na poslovnom prostoru koji je predmet natječaja, oglasnoj ploči, na službenim stranicama Komunalnog poduzeća d.o.o., Križevci.

 

 

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.