Cjenik pogrebnih usluga | Komunalno poduzeće d.o.o.

Cjenik pogrebnih usluga

Izvod iz cjenika pogrebnih usluga

RBVRSTA USLUGEJEDINICA MJERECIJENA U KN
1Kopanje i zatrpavanje u normalne rakekom700,00
2Kopanje i zatrpavanje u dublje rake kom900,00
3Kopanje i zatrpavanje dječje rake kom250,00-300,00
4Razbijanje i uklanjanje mršavog betona kom200,00
5Uklanjanje armirane pokrovne ploče i ponovna postava kom200,00
6Otvaranje i zatvaranje grobnice sa zamazivanjem pokrovne ploče kom350,00
7Ispraćaj pokojnika od mrtvačnice do groba sa prijevozom vijenaca kom600,00
8Dodatak kod iskopa rake na otežane uvjete kom30-50%
9Sakupljanje posmrtnih ostataka i spuštanje dublje u istom grobu kom200,00 - 350,00
10Čišćenje i formiranje groba nakon pokopa, makivanje vijenaca i čišćenje susjednih grobova
a) ukop u zemlji kom250,00
b) ukop u grobnicu kom200,00
11Oblačenje pokojnika kom200,00
12Pospremanje pokojnika u manipulativni lijes kod prometne nesreće, utapanja, vješanja, zavisno od slučaja kom1.500,00
13Upotreba manipulativnog lijesa kom200,00
14Upotreba manipulativnog lijesa kom100,00-200,00
15Vađenje i premještanje posmrtnih ostataka u drugi grob ako je sahrana bila do 5 godina
16a) vađenje iz zemlje kom800,00
b) vađenje iz grobnice kom700,00
17Vađenje i premještanje posmrtnih ostataka u drugi grob ako je sahrana bila 5 - 10 godina
a)vađenje iz zemljekom700,00
b)vađenje iz grobnice kom600,00
18Raskuživanje groba kom100,00
19Čišćenje grobnice kom200,00 - 350,00
20Korištenje opreme i prostorija za obdukciju kom200,00
21Ispomoć kod obdukcije, pranje i pospremanje, stavljanje pokojnika u lijes kom250,00
22Cijena gornjih usluga za djecu do 10 godina umanjuje se za 50 %
23Prijevoz pokojnika sat120,00
km3,50
24Prijevoz pokojnika izvan granica Hrvatske - inozemstvo+ troškovi prema dogovoru s naručiteljem kom4,00

Sve navedene cijene izražene su bez PDV-a.