Uvjeti i cijena priključenja | Komunalno poduzeće d.o.o.

Uvjeti i cijena priključenja

Post Date: siječanj 22, 2017

Uvjeti i cijena priključenja

DA BI SE PODNIJELO ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE (JAVNA VODOOPSKRBA I JAVNA ODVODNJA) POTREBNO JE PREDATI  KOMUNALNOM PODUZEĆU d.o.o. SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU

• dokaz o vlasništvu ili zakonitom posjedu građevine, odnosno druge nekretnine na katastarskoj čestici za koju se traži priključak (izvadak iz zemljišne knjige, posjedovni list ili izjava o zakonitom posjedu ovjerena kod javnog bilježnika),
• akt o dopuštenju gradnje ili akt temeljem kojeg se građevina smatra zakonito izgrađenom (građevinska dozvola sa klauzulom pravomoćnosti, izvršno rješenje o uvjetima građenja, potvrda na glavni projekt, rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje Ureda za katastar o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, uvjerenje o vremenu građenja građevine) sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17)

 

•  OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB)

S prikupljenom dokumentacijom treba doći u Upravu Komunalnog poduzeća d.o.o. u ulici Drage Grdenića 7 u Križevcima radi podnošenja zahtjeva za priključenje. Prilikom podnošenja Zahtjeva plaćaju se troškovi izlaska na teren i izrade tehničko – tehnoloških uvjeta priključenja u iznosu od 375,00 kn (s uključenim PDV-om) na blagajni Komunalnog poduzeća d.o.o.
Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije od strane Komunalnog poduzeća d.o.o. pristupa se izradi Suglasnosti za priključenje, troškovnika radova i sklapanju Ugovora o izvođenju radova na izradi priključka.
Cijena priključaka ovisi o vrsti i količini radova koje je potrebno izvesti na pojedinom priključku.
Priključak se plaća neposredno kod potpisivanja Ugovora, na blagajni Komunalnog poduzeća d.o.o.. Fizička osoba  plaća odmah po sastavu i potpisu ugovora, time da mu Isporučitelj vodne usluge kod takovog plaćanja odobrava popust od  10 %. Isporučitelj vodne usluge može vlasniku – fizičkoj osobi odobriti obročno plaćanje cijene izvođenja radova na izgradnji priključka, na način da 50% cijene vlasnik plati odmah po sastavu i potpisu ugovora, a preostalih 50 % cijene vlasnik može platiti u tri mjesečne rate. Pravne osobe, fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost plaćaju cijenu izvođenja radova na izgradnji priključka odmah po sastavu i potpisu ugovora.
Kontakt osoba: Lidija Pljuščec, tel. 048/720-915, e-mail: reklamacije@komunalno-krizevci.hr, radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 14:00 sati (zbog rada fiskalnih blagajni).