Sjednice nadzornog odbora | Komunalno poduzeće d.o.o.

Sjednice nadzornog odbora

Post Date: siječanj 22, 2017

Sjednice nadzornog odbora

Dana 7.6.2017. godine održana je 47. sjednica Nadzornog odbora sa početkom u 7,30 sati sa sljedećim dnevnim redom:
1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice Nadzornog odbora
4. Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2016. godinu (uključujući Financijsko izvješće GRAD – KOM d.o.o. za 2016. godinu) i davanje suglasnosti
5. Razmatranje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2016. godinu i davanje suglasnosti
6. Podnošenje Izvješća o reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama
7. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu
8. Donošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu
9. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
10. Pitanja i prijedlozi


Dana 16.12.2016. godine održana je 46. sjednica Nadzornog odbora sa početkom u 8,00 sati sa sljedećim dnevnim redom:
1. Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Potvrda Zapisnika sa 45. sjednice Nadzornog odbora
4. Upoznavanje sa Programom rada i plana razvoja društva za 2017. godinu
5. Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
6. Razno


Dana 24.10.2016. godine održana je 45. sjednica Nadzornog odbora sa početkom u 12,00 sati sa sljedećim dnevnim redom:
1.    Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2.    Usvajanje dnevnog reda
3.    Potvrda Zapisnika sa 44. sjednice Nadzornog odbora
4.    Razmatranje Financijskog izvješća za razdoblje od I.-IX. mjeseca 2016. godine
5.    Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
6.    Razno


Dana 19.9.2016. godine održana je 44. sjednica Nadzornog odbora sa početkom u 8,00 sati sa sljedećim dnevnim redom:
1.    Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2.    Usvajanje dnevnog reda
3.    Potvrda Zapisnika sa 43. sjednice Nadzornog odbora
4.    Razmatranje Financijskog izvješća za razdoblje od I.-VI. mjeseca 2016. godine
5.    Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
6.    Pitanja i prijedlozi


Dana 6.06.2016. godine održana je 43. sjednica Nadzornog odbora sa početkom u 13,00 sati sa sljedećim dnevnim redom:
1.    Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2.    Usvajanje dnevnog reda
3.    Potvrda Zapisnika sa 42. sjednice Nadzornog odbora – usvojeno
4.    Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2015. godinu (uključujući Financijsko izvješće GRAD – KOM d.o.o. za 2015. godinu) i davanje suglasnosti, – usvojeno
5.    Razmatranje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2015. godinu i davanje suglasnosti, – usvojeno
6.    Podnošenje Izvješća o reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama – usvojeno
7.    Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2015. Godinu – usvojeno
8.    Donošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2015. Godinu – usvojeno
9.    Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije. – usvojeno
10.    Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
11.    Pitanja i prijedlozi


Dana 1.4.2016. godine održana je 42. sjednica Nadzornog odbora sa početkom u 9,00 sati sa sljedećim dnevnim redom:
1.    Informacija o izboru člana nadzornog odbora,
2.    Donošenje Odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora, – usvojeno
3.    Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva,
4.    Pitanja i prijedlozi.


Dana 17.12.2015. godine sa početkom u 8,00 sati održana je 41. sjednica nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1.    Upoznavanje sa Programom rada i plana razvoja društva za 2016. godinu
2.    Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva,
3.    Pitanja i prijedlozi.


Za dan 5.11.2015. godine s početkom u 13,00 sati sazvana je 40. sjednica nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1.    Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2.    Usvajanje dnevnog reda
3.    Usvajanje Zapisnika sa 39. sjednice Nadzornog odbora
4.    Informacija direktora o poslovanju društva za razdoblje I. – IX. mjesec 2015. godine i tekućem poslovanju društva
5.    Pitanja i prijedlozi.
Sjednica nadzornog odbora nije održana budući da nije bilo kvoruma.


Dana 16.06.2015. godine sa početkom u 8,00 sati održana je 39.sjednica nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:
1.    Otvaranje sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje broja prisutnih članova
2.    Usvajanje dnevnog reda-prihvaćeno
3.    Usvajanje Zapisnika sa 38. sjednice Nadzornog odbora -prihvaćeno
4.    Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2014. godinu (uključujući Financijsko izvješće GRAD – KOM d.o.o. za 2014. godinu) i davanje suglasnosti,- prihvaćeno
5.    Razmatranje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2014. godinu i davanje suglasnosti,- prihvaćeno
6.    Podnošenje Izvješća o reviziji financijskih izvještaja za 2014. godinu u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama- prihvaćeno
7.    Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2014. godinu- prihvaćeno
8.    Donošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu
9.    Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji sprječavanja i otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije- prihvaćeno
10.    Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
11.    Pitanja i prijedlozi.


Dana 22.12.2014. godine sa početkom u 13,00 sati održana je 38. sjednica nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:
Potvrda skraćenog zapisnika sa 37. sjednice Nadzornog odbora; potvrđeno
1.    Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora; potvrđeno
2.    Upoznavanje sa Izmjenama i dopunama Programa rada i plana razvoja društva za 2014. godinu;
3.    Upoznavanje sa Programom rada i planom razvoja društva za 2015. godinu;
4.    Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva;
5.    Pitanja i prijedlozi.


Dana 14.10.2014. godine sa početkom u 13,00 sati održana je 37. sjednica nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:
Potvrda skraćenog zapisnika sa 36. sjednice Nadzornog odbora; potvrđeno
1.    Informacija o izboru člana Nadzornog odbora
2.    Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za razdoblje 1. – 6. mjesec 2014. godine; prihvaćeno
3.    Informacija direktora o tekućem poslovanju društva,
4.    Pitanja i prijedlozi.


Dana 11.06.2014. godine sa početkom u 8,00 sati održana je 36. sjednica nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:
Potvrda skraćenog zapisnika sa 35. sjednice nadzornog odbora; potvrđeno
1.    Informacija o imenovanju novih članova nadzornog odbora
2.    Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2013. godinu (uključujući Financijsko izvješće GRAD – KOM d.o.o. za 2013. godinu) i davanje suglasnosti; prihvaćeno
3.    Razmatranje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2013. godinu i davanje suglasnosti; prihvaćeno
4.    Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva za 2013. godinu; prihvaćeno
5.    Donošenje Izvješća o radu nadzornog odbora za 2013. godinu, prihvaćeno
6.    Informacija direktora o tekućem poslovanju društva,
7.    Pitanja i prijedlozi.


Dana 19.12. 2013. godine sa početkom u 10,00 sati održana je 35. sjednica nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:
Potvrda skraćenog zapisnika sa 34. sjednice nadzornog odbora; potvrđeno
1.    Upoznavanje sa Programom rada i planom razvoja društva za 2014. godinu,
2.    Informacija direktora o tekućim aktivnostima društva
3.    Pitanja i prijedlozi.


Dana 29.11.2013. godine sa početkom u 8,00 sati održana je 34. sjednica nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:
Potvrda skraćenog zapisnika sa 33. sjednice Nadzornog odbora; potvrđen
1.    Davanje suglasnosti na:
1.1.    Plan podjele Komunalnog poduzeća d.o.o. odvajanjem s osnivanjem novog društva Vodne usluge d.o.o.
1.2.    Zaključnu bilancu Komunalnog poduzeća d.o.o. sa stanjem na dan 31.8.2013.
1.3.    Diobenu bilancu Komunalnog poduzeća d.o.o. sa stanjem na dan 31.8.2013.
1.4.    Početnu bilancu Vodnih usluga d.o.o. sa stanjem na dan 1.9.2013.
1.5.    Početnu bilancu Komunalnog poduzeća d.o.o. sa stanjem na dan 1.9.2013.
1.6.    Izvješće o obavljenoj reviziji Plana podjele društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci s osnivanjem novog društva Vodne usluge d.o.o. Križevci – prihvaćeno
2.    Razmatranje Izvješća Uprave o podjeli društva – prihvaćeno
3.    Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o podjeli društva – prihvaćeno
4.    Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za razdoblje 1. do 6. mjesec 2013. godine – prihvaćeno
5.    Pitanja i prijedlozi.


Dana 7.06.2013. godine sa početkom u 7,30 sati održana je 33. sjednica nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom:
Potvrda skraćenog zapisnika sa 32. sjednice Nadzornog odbora; potvrđen
1.    Informacija o imenovanju člana nadzornog odbora
2.    Razmatranje Financijskog izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci za 2012. godinu (uključujući Financijsko izvješće GRAD – KOM d.o.o. za 2012. godinu) i davanje suglasnosti – prihvaćeno
3.    Razmatranje Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća grupe Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci za 2012. godinu i davanje suglasnosti – prihvaćeno
4.    Donošenje Izvješća o radu nadzornog odbora za 2012. godinu – prihvaćeno
5.    Razmatranje statusnih promjena Komunalnog poduzeća d.o.o. radi usklađenja sa odredbama Zakona o vodama i donošenje Zaključka – prihvaćeno
6.    Informacija direktora o tekućem poslovanju društva
7.    Pitanja i prijedlozi.